Hvordan få strømstøtte til din bedrift 2022

(Artikkelen er oppdatert 27.11.2022)

Energtilskuddordningen ble lansert 24.november med en søknadsfrist satt til 11. desember. Så her gjelder det å være raskt ute. Ordningen skal hjelpe bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser. Vi kan hjelpe din bedrift med å søke støtte og gjennomføre tiltak.

All informasjon og søknadsskjemaer finner du her.
Hele forskriften finner du her.

Hvem kan søke om å få støtte?

Støtteordningen er avgrenset til bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet i første halvår av 2022. Strømintensitet er målt som faktiske strømkostnader som andel av omsetning i denne perioden. Støtten gjelder både kostnader på strøm og fjernvarme

Regneeksempel
Bedrift A har omsatt for 10 MNOK eksl. mva. første halvår i 2022. I løpet av denne perioden har bedriften hatt en strømkostnad på 350 000,- eksl. mva. Dette utgjør en strømintensitet på:
350 000 / 10 000 000 = 3,5%
Bedrift A innfrir dermed kravet til strømintensitet og kan søke om tilskudd.

Energitilskuddordning

Energitilskuddsordningen er delt inn i to støttetrinn med forskjellige krav og tilskudd.

Støttetrinn I:
Bedrifter som gjennomfører en energikartlegging kan få dekket inntil 25 prosent av kostnaden over 70 øre kWh.

Støttetrinn II:
Bedrifter som gjennomfører enøk-tiltak kan få dekket inntil 45 prosent av kostnaden over 70 øre kWh. I tillegg til strømstøtten, får bedriften dekket 50 prosent av kostnaden på tiltaket.

Støtteordningen vil i første omgang gi tilskudd til strømkostnader påløpt bedriften i tidsrommet 1. oktober til 31. desember. Bedrifter som mottar tilskudd under ordningen kan ikke betale utbytte i 2023.

Hvor mye kan man få i støtte?

Maksimalt tilskudd for strømstøtte gjennom trinn I og II til hver bedrift under ordningen er på 3,5 MNOK. Dette makstaket gjelder uavhengig om bedriften ligger i støttetrinn I eller II. For strømstøtte og støtte av enøk-tiltak er maksimalt tilskudd på 5,0 MNOK.

Det er også satt en minstesum på investeringskostnaden av enøk-tiltak. Investeringskostnaden må være på minst 50 000 kr for å kunne motta tilskudd.

Hvilke Enøk-tiltak gir bedriften rett til støttetrinn II?

For å få fortgang på søknadsprosessen har Enova laget en liste over forhåndsdefinerte tiltak som det kan søkes tilskudd for. Dette er tiltakene:

 • Energistyrings- og målingssystemer
 • Etterisolering av yttervegger og tak
 • Utskifting til energieffektive vinduer
 • Behovsstyrt ventilasjon
 • Varmegjenvinning ventilasjon
 • Utskifting av eldre elektriske motorer, pumper, kompressorer og vifter
 • Trykkluftoptimalisering
 • Energigjenvinning fra elektriske motorer og kompressorer (for eksempel trykkluft, kjøl og frys)
 • Termisk isolering av rør, ventiler og deler i varme- og/eller kjøleanlegg samt industrielle prosesser
 • Solfanger (på eller i tilknytning til næringsbygg)
 • Solceller (på eller i tilknytning til næringsbygg).
 • Væske/vann-, luft/luft- og luft/vann-varmepumper
 • Biokjel for fast brensel (pellets, briketter, flis, ved/treavfall)
 • Akkumulator- eller buffertank i eksisterende varme/energisentraler
 • LED-lys og lysstyring

For enkelte tiltak er det lagt til grunn minstenivå iht. TEK17. Dette gjelder hovedsakelig tiltak som går på bygningskroppen (etterisolering og utskifting av vinduer) og ventilasjonssystemet.

Kom i gang i dag

Det er nå en gylden mulighet for bedrifter å gjøre noe med eget energiforbruk, både på kortsikt gjennom energitilskuddordningen, og på langsikt gjennom å implementere enøk-tiltak. Ved å kartlegge energiforbruket og avklare ambisjonsnivået, kan vi raskt vurdere hvilke av de støtteberettigede tiltakene som er rett for din bedrift.

Ta kontakt med oss snarest mulig for å sikre deg at søknadsprosessen kan fullføres før fristen går ut. Søknadsperioden er kort med en frist 11. desember.