Energikartlegging av næringsbygg – Enovastøtte

Med Enova sitt støtteprogram til yrkesbygg kan man få støtte på både energikartlegging og gjennomføring av energitiltak. Enova kan bistå med opptil 50% støtte av kostnaden tilknyttet kartleggingen.  

Yrkesbygg defineres som bygninger som eies enten av det offentlige eller private aktører og som ikke brukes til boligformål. Det er altså mulig for næringsbygg, kontorbygg, hoteller, barnehager, skolebygg osv. å søke på dette støtteprogrammet.  

Ved å benytte seg av støtteprogrammene kan man redusere energiforbruket, forbedre energimerket og øke verdien i bygget. Med nye krav fra EU vil det i fremtiden bli behov for å energieffektivisere eksisterende bygninger.   

Vi hjelper våre kunder med å få støtte fra Enova og kan bidra under hele søknadsprosessen. Våre rådgivere er registrert i Enova sitt rådgiverregister. 

Vi priser per forespørsel for kunder i hovedsakelig Oslo og Viken. Kostnaden avhenger av omfanget på kartleggingsrapporten. Kontakt oss i dag for et pristilbud. 

Hva er en kartleggingsrapport?

Målet med rapporten er å finne hvilke tiltak som er smarte og lønnsomme å gjennomføre for deres bygg. Rapporten vil inneholde en samlet oversikt over tiltak som reduserer energibehov, effektbehov og klimagassutslipp. Vi kan også se på muligheten for lokal energiproduksjon i form av varmepumper og solenergi. Det gjøres en helhetlig kartlegging av hvilke tiltak som er mulige i henhold til regelverket og vi vil rangere tiltakene etter hva som er mest lønnsomt. 

Det vil gjøres en grundig befaring av bygget som inkluderer undersøkelse av blant annet bygningskroppen, energisentralen og tekniske anlegget. Dette vil utgjøre grunnlaget til å sette opp energiberegninger og simuleringer ved hjelp av SIMIEN iht. NS 3031 og SN-NSPEK 3031. 

I samarbeid med kunden avklarer vi hvor omfattende kartleggingen skal være. Dette er noen av tiltakene som kan kartlegges: 

 • Energireduksjonstiltak 
  • Yttervegg, tak og vinduer med fokus på u-verdi og luftlekkasjer 
  • Ventilasjonsanlegg, romoppvarmingsanlegg og anlegg for tappevann 
  • Kuldebroer 
 • Effektreduksjon 
  • Eksisterende og fremtidig behov for elbil lading 
  • Undersøke muligheten for å erstatte elektriske laster med andre energikilder som reduserer effekttopper 
  • Smart styring/regulering 
 • Lokal energiproduksjon 
  • Solenergi 
  • Varmepumpeløsninger 
 • Energiomlegging 
  • Fra fossil energi til fornybar energi 
  • Fra elektrisk oppvarming til oppvarming med fjernvarme 

Etter kartleggingsrapporten er ferdigstilt kan vi bistå med å gjennomføre ønsket tiltak og søknader til tilskuddsordninger. Vi kan blant annet hjelpe til med å utarbeide søknader for tiltak og kontrahere konkurranseunderlag for innhenting av tilbud. 

Hvor mye kan man få i støtte fra Enova?

Enova støtter inntil 50% av kostnader knyttet til gjennomføring av kartleggingen, men støtten er begrenset til et maksbeløp på 400 000 kr.  

Det er konkurranse om støttemidlene.

Hvordan vurderer Enova søknadene? 

Enova rangerer søknadene etter følgende formel: 

Støttebeløp / (årlig energibehov bygg 1 + årlig energibehov bygg 2 + … ) 

“Årlig energibehov” blir beregnet av Enova med standardverdier for ulike bygningstyper og byggeår. 

Med andre ord vil følgende gi positiv uttelling i konkurransen:  

 • kartlegging av store arealer 
 • Energikrevende bygningskategori 
 • Lavt støttebeløp 

Det vil være flere søknadsfrister i løpet av året:

Søknadsfrister 2024: 

 • 24. mai kl. 12:00 
 • 30. august kl. 12:00 
 • 15. oktober kl. 12:00 
 • 22. november kl. 12:00 

Les mer om søknadsprosessen og støtteprogrammet for energikartlegging på Enova sine hjemmesider eller ta kontakt med oss. 

Støtte for gjennomføring av energitiltak

Med Enova sitt støtteprogram “Forbedring av energitilstand i yrkesbygg” kan man få dekket inntil 30% av kostandene relatert til gjennomføring av energitiltaket. Maks støttebeløp er på 10 millioner kr. Det er konkurranse om støttemidlene.

Minstekravet for å kunne søke er at energitiltaket skal redusere levert energi med minst 20%. Dersom målet for energiforbedring som oppgis i søknaden ikke nås, vil støtten avkortes. 

Les mer om støtteprogrammet forbedring av energitilstand i yrkesbygg på Enova sine hjemmesider eller ta kontakt med oss. 

Har du et spørsmål?